Obchodné podmienky, cena plechu, cennik plechovych krytin - www.lacny-plot.sk - www.lacny-plot.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pätka

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY M&P&G STEEL,s.r.o.pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopov:

www.lacny-kotol.sk
www.lacny-plech.sk
www.lacny-plot.sk
www.lacny-sporak.sk
www.lacny-radiator.sk
www.lacna-tieniaca-siet.sk
www.skorozadarmo.sk
www.mpg-steel.sk
www.fitvoda.skČlánok 1
Všeobecné ustanovenie


Prevádzkovateľom e-shopov je:

M&P&G Steel, s.r.o.
Hlavná 517/142
045 01 Mokrance

IČO: 36668427
DIČ: 2022238801
IČ DPH:  SK 2022238801

E-mail: info@mpg-steel.sk
Telefónne čísla: 0911 676 920, 0911 676 921, 0911 676 922

( ďalej len ,, predávajúci,, ).

Nákup tovaru prostredníctvom e-shopov:

www.lacny-kotol.sk
www.lacny-plech.sk
www.lacny-plot.sk
www.lacny-sporak.sk
www.lacny-radiator.sk
www.lacna-tieniaca-siet.sk
www.skorozadarmo.sk
www.mpg-steel.sk
www.fitvoda.sk


môžu uskutočniť fyzické i právnické osoby ( ďalej len ,, kupujúci,,).  Dohľad vykonáva SOI Košice.Článok 2
Postup pri objednávaní


1. Kupujúci si môže cez e-shopy objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“.  Po vybratí tovaru vložením do košíka kliknutím na ikonu „ZOBRAZIŤ CELÝ NÁKUPNÝ KOŠÍK“  možno uskutočniť objednávku kliknutím na „ĎALEJ“. Následne kupujúci vyplní objednávkový formulár so svojimi údajmi a kliknutím na „ĎALEJ“ si skontroluje svoje údaje. Odkontrolovaním údajov objednávku odošle kliknutím na ikonu „KÚP TERAZ“. Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme, o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Okamihom prijatia oznámenia do mailovej schránky kupujúceho o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú.

2. Kupujúci si môže tovar objednať aj telefonicky za pomoci operátora na zákazníckej linke 0911 676 921 alebo 0911 676 922.

3. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru sa predávajúci dohodne s kupujúcim e-mailom alebo telefonicky.


Článok 3
Cenové a platobné podmienky


Všetky ceny tovarov sú konečné. Sme platcami DPH. Tovar posielame na dobierku vlastnou prepravou, Slovenskou poštou alebo prepravcom Geis.

Obchodné podmienky Slovenskej pošty nájdete tu:
https://www.posta.sk/informacie/postove-obchodne-a-financne-podmienky

Obchodné podmienky Geis nájdete tu:
https://www.geis-group.sk/sk/novinkyČlánok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru


1. Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odoslania objednávky. Táto dodacia doba neplatí ak ide o tovar výlučne na objednávku alebo zákazkovú výrobu.

2. Ak tovar nie je fyzicky na sklade a dodanie by trvalo viac ako 30 dní, predávajúci o tomto informuje kupujúceho a ten má právo od objednávky odstúpiť.  

3. V prípade dobierkovej služby účtujeme k cene tovaru poplatok za prepravu (tzn. poštovné, poplatok za dobierku a náklady súvisiace s odoslaním zásielky). Poplatok za dobierku sa vyčísluje dodatočne v závislosti od množstva a konečnej váhy celkovej objednávky.

4. Pri preberaní tovaru kupujúci dostane doklad o prevzatí, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení v prípade platby na dobierku. Ak kupujúci pri preberaní tovaru z určitých dôvodov nedostane daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH, bude mu zaslaný dodatočne poštou najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru.

5. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia, ktorý bol dodaný ako posledný.

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.Článok 5
Právo predávajúceho odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez e-shop


Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho. V prípade, ak už došlo k úhrade zálohy alebo celkovej sumy, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu za tovar dohodnutú v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.Článok 6
Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez e-shop


POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy


Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

V prípade tovaru
písomných materiálov nedodávaných v ochrannom obale po otvorení balíka NEMÁTE PRÁVO ODSTÚPIŤ od zmluvy podľa § 7 ods. 6 písm. j)

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu:

M&P&G Steel, s.r.o.
Hlavná 517/142
045 01 Mokrance

E-mail: info@mpg-steel.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy


Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť doporučene (odporúča sa aj poistiť, ale nie na dobierku) v pôvodnom obale bez poškodenia a používania vrátane všetkých nami dodaných dokumentov najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare:
Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v nasledovných prípadoch:

ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.

c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť .

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

f) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

V prípade, ak kupujúci nesplní povinnosti uvedené vyššie, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru spätne kupujúcemu.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


Komu : M&P&G Steel,s.r.o., Hlavná 517/142, 045 01 Mokrance, (info@mpg-steel.sk)

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:


....................................................................................................................................................

Dátum prijatia tovaru:


....................................................................................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa:


....................................................................................................................................................Adresa spotrebiteľa:


....................................................................................................................................................


Podpis spotrebiteľa  (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

....................................................................................................................................................Dátum ......................................

Dohľad vykonáva Inšpektorát SOI pre Košický kraj , Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1, tel.: 055/729 07 05

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:  Podľa Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov účinného od 1.1.2016 sú orgánmi alternatívneho riešenia sporov zo zákona Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia.

§ 11
(1) Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
(2) Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.


Článok 7
Záverečné ustanovenia


Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných podmienok je splnená umiestnením na internetových stránkach:

www.lacny-kotol.sk
www.lacny-plech.sk
www.lacny-plot.sk
www.lacny-sporak.sk
www.lacny-radiator.sk
www.lacna-tieniaca-siet.sk
www.skorozadarmo.sk
www.mpg-steel.sk
www.fitvoda.sk


Tieto obchodné podmienky sú platné od 24. 5. 201 8  a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky